اخيراً شاهد تمركز بخشي از نخبگان استان برمقوله مهم كارآفرينى وفرهنگ سازي فعاليتهاى اقتصادي مولد جهت معالجه روند بالاي بيكارى نيروي جوان وشكوفاىي ورونق كسب وكار هستيم . ازجمله مهمترين تلاشها دراين زمينه ، آغاز فعاليت “مجموعه كارآفرينى هدف” مى باشد كه با رويكردى نوين وعلمى ،قصد دارد از طريق برگزاري كارگاه هاى آموزشي در حوزه كارآفرينى وارائه تسهيلات مقدماتي ،گامهايي درجهت بهبود وضعيت اقتصادي منطقه بردارد . شايد مايه اعجاب باشد كه دراستاني مانند خوزستان بااين همه ثروات طبيعي وادارات وصنايع بزرگ ، شاهد روند روز افزون بيكاري جوانان ونزول سطح معيشت خانواده ها باشيم ؛ هرچند در زمينه كيفيت توزيع فرصتهاى شغلي ومديريت پروژه هاى اقتصادى كلان استان ، حرف وحديث فراواني وجود دارد كه محل بحث اين مقال نيست ودرجاى خود ، نيازمند درمان عاجل توسط متوليان ذيربط مي باشد اما واقعيت آنست كه بدليل ظرفيت كم مشاغل دولتي ،عمر محدود بسياري از صنايع وسياستهاى شتابان خصوصي سازي وازجانب ديگر ، حجم بالاي تقاضاى كار دركنار ظرفيتهاى اقتصادي مناسب در حوزه هاى غير دولتي ، برنامه ريزي جهت فعال سازي اين ظرفيتها را به نيازي مبرم تبديل كرده است . استان خوزستان بادارا بودن قابليتهاى انسانى مناسب وبرخوردارى از نعمات متعدد ، ظرفيت بالايي جهت رشد وشكوفاىي اقتصادي بويژه در حوزه هاى كشاورزى ، محصولات جنبي ، اغذيه ، بسته بندي ، صنايع دستي ، تكنولوژي سخت افزار ونرم افزار ،قطعه سازي صنعتي وبسياري مقولات ديگر دارد كه با آموزش وبرنامه ريزي مناسب وتقويت مؤسسات كارآفرينى ،امكان فعال سازي اين ظرفيتها ،ارتقاء سطح معيشت ،شكوفايي اقتصادي استان و علاج بخش مهمي از بيكاري نيروهاى جوان ،فراهم مى آيد . بيشك راه اندازى مؤسساتي مانند “مجموعه كار آفريني هدف ” ،نويد آينده اى بهتر را مي دهد كه درآن كسب وكار مولد ،رونق يافته است . موفقيت حركت هاى سازنده اى مانند اين ، نيازمند همراهي و همكاري عوامل مؤثر و حمايتهاى سازمانهاى مرتبط مي باشد كه اميدواريم درسال اقدام وعمل ، اين امر تجلي بيشتري داشته باشد .

#

اشتراک این خبر در :