تغییرات سریعی در حوزه رسانه ها حادث شده است ، این تغییرات حتی منجر به تشکیک وتحول در مفهوم قدرت شده است ، زمانی که فوکو از قدرت منتشر سخن می گفت ودانش را منتهی به قدرت می دانست ، شاید بدلیل عدم محسوس بودن این گزاره ها در دنیای واقعی ، فهم مقصودش ، برای خیلی ها دشوار بود. اما حال که رسانه های سنتی وعمودی ، جای خود را به رسانه های تعاملی وافقی داده اند وارسال و دریافت پیام دراوج سرعت و شدت ، حادث می شود ؛ هم مفهوم خبر و روزنامه نگاری و مالکیت واثر گذاری خبری تغییر کرده است وهم رسانه های شبکه ای ، بتدریج درحال دگرگون سازی مفهوم حزب وقدرت و مؤسسات اجتماعی ،می باشند.اینک قابلیت منحصر بفرد این رسانه ها در بسیج وجهت دهی افکار عمومی ، درحوزه های واقعی و میدانی ، قابل مطالعه و مستند سازی می باشد بعنوان مثال در حوزه بین الملل حداقل در یک دهه اخیر عمده انقلابها و تغییر نظامها با اثر پذیری از رسانه های نوین ،بوقوع پیوسته است ویادرحوزه داخلی ، در انتخابات اخیر ، مطالعات، از تاثیر ۶۰درصدی شبکه های اجتماعی در نتایج انتخابات مجلس ایران ،خبر می دهد ویااینکه درشفاف سازی اقتصادی در مقوله فیشهای حقوقی ،این رسانه ها نقش اساسی داشتند . در حوزه محلی ، اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی در سیل شعیبیه خوزستان که منجر به اهتمام بیشتر نهادهای امدادی وکمک های گسترده مردمی شدند ویا در شکل گیری و فراگیری مؤسسات خیریه مردمی وهمچنین ، اطلاع رسانی در زمینه ناکارآمدی پزشکی در فوت بیماران دیالیزی و نقد و اصلاح مدیریت اجرایی ویااطلاع رسانی فرهنگی ، نقش بی بدیلی داشتند .بیشک اثر گذاری و کارآمدی رسانه های جدید نتیجه حضور نسل خبرنگاران کاغذی و بروزرسانی وانطباقشان با شرایط جدید است واقعیت تغییر شکل وسیاق خبر و روزنامه نگاری و تحول در ذائقه و کیفیت مصرف خبر توسط مخاطب را نمی توان نادیده گرفت .امروزه ،خبرنگار ،نیاز دارد با اشراف به اصول خبرنگاری ، از ابزارهای نوین بشکل مناسب استفاده کند واقعیت آنست که بقول معاون مطبوعاتی وزارت ارشاداز تیراژ ۹۰۰هزارتایی روزنامه های کشوری ،فقط ۵۰۰هزارنسخه بفروش می رود اما در عوض از جمعیت حدوداً۸۰ملیونی ، ۵۳درصد افراد، حداقل عضویک شبکه اجتماعی هستند و جالب تر آنکه افراد کم سوادی که با رسانه های سنتی مانند روزنامه ارتباطی نداشتند از رسانه های دیجیتال بشکل مستمر استفاده می کنند و۹۵درصد جوانان دراین حوزه فعالند بنابراین نمی توان به سیر و سلوک خبر در دنیای دیجیتال بی اعتناء بود ،خبر درشکل نوین خود ودرقالب ابزار ومجرای انتقال جدیدش ، بسیار قدرتمند شده است و جای قدرتهای سنتی را تنگ کرده است و از طرفی ،شدت وسرعت نفوذش ،بسیار افزایش یافته است ، شکل گیری افکار عمومی حول یک موضوع مثلا زیست محیطی ، درکمتر از چند ساعت ،حادث می شود و امروزه ، خبرنگار ، نیازمند اشراف کامل به کیفیت مدیریت افکار عمومی می باشد چرا که تا قبل ازاین ،بخشی از جامعه و عمدتاًنخبگان با رسانه های خبری در ارتباط بودند اما اکنون همگان ،گیرنده خبرند .کار خبر نگار، فنی تر وظریفتر شده است .

#

اشتراک این خبر در :