روابط زیستی متنوعی در جهان حاکم است يك  نوع ان همزیستی همیاری (mutualism)یا همزیستی متقابل که در این ارتباط هر دو موجود زنده شریک در همزیستی سود می برند مانند همزیستی شته ها با مورچه ها شته ها نوعی عسل می سازند که برای مورچه ها مطبوع است مورچه ها برای شته ها برگ واذوقه تهیه می کنند و از این شته ها مواظبت می کنند.
نوع دیگری از زندگی همزیستی زندگی انگلی است در این رابطه فقط انگل از میزبان سود می برد مانند رابطه کرم شش (long won) و گوسفند است که حتی باعث مرگ گوسفند می شود.
در روابط مادی انسان ها نیز تقریبا این چنین روابطی برقرار است یعنی گروهی سعی می کنند که از دیگران استفاده کرده و فقط منافع کوتاه مدت خود را در نظر می گیرند گر چه در این روابط به ظاهر یک نفر برنده رابطه است ولی واقعیت امر این است که در این رابطه هر دو حتما بازنده هستند اگر کرم شش باعث مرگ گوسفند نمی شد مجبور نبود دنبال گوسفند جدیدی بگردد و یا اینکه اگر گوسفندی پیدا نکرد باید بمیرد.
این رابطه در جهان امروز رابطه ای شکسته خورده است و فقط کسانی به فکر این رابطه هستند که منافع خود را فقط در کوتاه مدت می توانند برنامه ریزی کنند روابطی پایدار است که هر دو طرف سود کنند در روابط برد -برد هر روز به منافع افزوده می شود هر چه افراد بیشتری در این روابط برد -برد شریک شوند میزان سود بیشتر می شود در شرکت های تجاری موفق گرچه تعداد کارمندان بیشتر می شود و حتی رفاه و امکانات انها بیشتر است ولی قطعا سود خالص انها قابل مقایسه با شرکت های کوچک نیست و هر روز به تنوع محصولات انها افزوده شده و در مقابل کارمندان بیشتری را جذب می کنند و با وجود پرداخت های بیشتر توسعه شرکت شتاب بیشتری به خود می گیرد.

در نهایت اصرار دارم بگویم تمام روابط امروز در همه مقاطع در صورتی قوام و دوام و سود ده است که بر اساس منافع مشترک تنظیم شود و روابطی که به صورت مقطعی و جهت کسب سود یک طرف تنظیم شود روابطی شکسته خورده است که حتما به خسران ختم خواهد شد.
قاسم زبیدی

#

اشتراک این خبر در :