سایت خبری مراسلون ،موفقیت چشمگیر همکاران رسانه ای خودرادرجشنواره روزخبرنگار به همگان تبریک می گوید موفقیت دوستان گرانقدرمان آقایان رسول عوده زاده ،عباس سلامات ،قاسم آل کثیر ،احمدجعفری ،عبدالرحیم کعب عمیر، مهدى بحرانی پوروخانم مینا عبدالقادردرکسب مقام های برتر درحوزه های خبر،گزارش ،یادداشت ومصاحبه ،بسیارمسرت بخش وامیدآفرین است که بیشک بشارت توسعه حرفه ای رسانه هارادراستان می دهد سایت خبری مراسلون برای تمام این عزیزان توفیق روزافزون درایفای رسالت حرفه ای آرزودارد.

#

اشتراک این خبر در :