ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‌ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻏﻮط ، ﺷﺎﻋﺮ ﺳﻮری ، ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺠﺴﺘﻪ‌ﻧﺎم و ﺳﻤﺎﻫﺮ ﺻﺎدﻗﯿﺎن‌ﻧﮋاد ﺑﺎ دو زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ .كتاب  دﯾﻮان ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻏﻮط ” ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺠﺴﺘﻪ‌ﻧﺎم و ﺳﻤﺎﻫﺮ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻧﮋاد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ .
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻏﻮط در اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻠﮏ ﺳﯿﻤﯿﻦ و در ۴۵۵ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ اواﯾﻞ ﺳﺎل ۹۵ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ در ۱۰۰۰ ﻧﺴﺨﻪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۲۰۵۰۰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ . در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﻣﻪ‌ای از دﮐﺘﺮ اﺳﺪﷲ ﻣﻌﻈﻤﯽ‌ﮔﻮدرزی ، ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ” ﮐﻠﮏ ﺳﯿﻤﯿﻦ “، ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻏﻮط دارای ﺳﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻨﺪ ﻗﺼﯿﺪه ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد . دﻓﺘﺮ اول ” ﻏﻢ در ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎب “، دﻓﺘﺮ دوم ” اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن‌ﻫﺎ دﯾﻮار و”دﻓﺘﺮ ﺳﻮم ” ﺷﺎدی ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ” ﻧﺎم دارﻧﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻏﻮط ﺑﻨﯿﺎن‌ﮔﺬار ﺷﻌﺮ ﺳﭙﯿﺪ ﻋﺮﺑﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب اﺳﺖ . او در ﺳﺎل ۱۹۳۴ در ﺳﻠﻤﯿﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎة ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ . از ﻣﺎﻏﻮط ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ و ﺗﻌﺪادی ﻧﻤﺎﯾﺶ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻃﻨﺰ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ . ﺻﺎﺣﺐ‌ﻧﻈﺮان ﻋﺮب او را ﭘﺪر ﺷﻌﺮ ﺳﭙﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﻨﺰﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌آورﻧﺪ .
در ﺳﺎل ۱۹۵۹ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ وی ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺣﺰن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ «) ﻏﻢ در ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎب ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ . او در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺣﺰن و اﻧﺪوه اﺑﺪاع ﮐﺮد ؛ ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .
در ﺳﺎل ۱۹۶۰ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﺮد دوﻣﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم » ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻤﻼﯾﯿﻦ اﻟﺠﺪران « ) اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن‌ﻫﺎ دﯾﻮار ( ﻧﻮﺷﺖ . ﺳﻮﻣﯿﻦ دﯾﻮان وی ﺑﺎ ﻧﺎم » اﻟﻔﺮح ﻟﯿﺲمﻬﻨﺘﯽ «) ﺷﺎدی ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ( در ﺳﺎل ۱۹۷۰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ . ﭘﺲ از آن دﺳﺖ از ﺷﻌﺮﺳﺮاﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ادﺑﯽ ﺧﻮد را روی ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد .
ﻣﺎﻏﻮط در ﻧﺜﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﮑﯽ وﯾﮋه دارد . در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺎﻏﻮط ﺣﺰن ﻓﯽ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ ، ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻤﻼﯾﯿﻦ ﺟﺪران و اﻟﻔﺮح ﻟﯿﺲ ﻣﻬﻨﺘﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی دﯾﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ‌ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺰن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر دارد . اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺎﻏﻮط راﯾﺤﻪ وﯾﮋه و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ . ﻣﺎﻏﻮط در ﻧﻮﺷﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ‌ﻫﺎی اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻏﻮط ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻤﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﻦ ۷۲ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺳﺎل ۱۴)۲۰۰۶ ﻓﺮوردﯾﻦ (۱۳۸۵ درﮔﺬﺷﺖ . ﺑﺎ ﻣﺮگ او ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ادﺑﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺷﻌﺮ ﻋﺮب را ازدﺳﺖ دادﻧﺪ .

ايسنا خوزستان

#

اشتراک این خبر در :