در جشن بزرگ و پرشکوه انقلاب اسلامی قرار داریم. اگر بخواهیم این امید را زنده نگه داریم که فرزندان ما هم این جشن بزرگ ملی را برپا دارند، زمان آن رسیده است که  سنگ ها را وا بکنیم!.باید قبول کنیم، که در این راه پر پیچ وخم و طولانی، بعضی ها خوب آمدند اما نیمه راه بد شدند!.بعضی ها خوب آمدند اما بد آوردند و عده ایی هم خوب آمدند و خوب ماندند. اینها را اگر در حساب و کتاب خود نیاوریم،نمی توان آسوده خاطر به آینده ایی روشن چشم دوخت.اگر فقط گمان کنیم ما برای این انقلاب و دفاع مقدس کاری کرده ایم ودیگران ریزه خوار خوان تفاخر و منت گذاری ما باشند عین خطاست!.خیلیها، خیلی کارها کردند ،اما نه برای خود تا دیده و پسندیده شوند و بر مناصب مختلف قرار گیرند .برای خدا بود و عمل به اعتقاداتشان …و هرگز هم به دنبال سمت و سمت نرفتند که آن را آفت ثواب خور اعمال خود می دانستند!.بحث رویش ها و ریزش ها که حضرت آقا مرتب بر آن و مؤكد فرمايش داشته و دارند همين است كه بپذیریم در امتحانات متعدد از لحظه پیروزی نهضت اسلامی تا کنون ،عده ایی مردودی و تجدیدی نیز داشته ایم .شاید در مقابل  خیل قبولی ها بسیار اندک به نظر آیند اما به حکم عقل و منطق، باید حذر کرد.متاسفانه هنوز بعضی از همین مردودها و تجدیدی ها برخی از مناصب و مکاسب قدرت و ثروت را در اختیار دارند.فساد ،باندبازی،فامیل گری و بخشی نگری عده ایی قلیل از افراد ،بعلت تسلط بر بنگاههای اقتصادی و اثربخشی این بنگاهها بر زندگی و معاش جمع کثیری از مردم، دارای اثرات تخریبی و تضعیف کننده غیر قابل جبران می باشد.فارغ از شعارها و نمایشهایی که غالبا این افراد بواسطه بهره بردن از پول و قدرت و رسانه در بوق و کرنا می کنند،لیکن آنچه مهم است و می بایست به دقت و با نگاهی عمیق به آن پرداخت ، خروجی عملکردهاست!. نبايد اجازه داد، آرمانها وارزشهاى والاى انقلاب اسلامى به ثمن بخس ،هزينه و سپر افراد قرار گیرد.ارزشهای گرانسنگی که یک ملت برای حفظ و پاسداری از آنها هزینه های بسیار گزافی پرداخته و جوانان رعنایی را تقدیم آرمانهای بلند نهضت الهی خویش نموده است.متأسفانه مشاهده می گردد، گاهی با نقاب حفظ  ارزشها بزرگترین خیانتها و ناسپاسی ها در حق همین ارزشها روا داشته می شود و در این پارادوکس بزرگترین قربانی ،خود ارزشها و سرمایه های آینده کشور و انقلاب یعنی نوجوانان و جوانان امروز هستند. نسلهای سوم و چهارمی که دچار سردرگمی و تردید گشته و پذیرش دوگانه گفتار و رفتار این مدیران برای آنها بسیار سخت و شاید ناممکن باشد.ما برای حرکت در مسیر صحیح و استحکام بیشتر پایه های انقلاب اسلامی و جلوگیری از عدم ایجاد روزنه هایی جهت نفوذ بدخواهان ملک و دین ،نیازمند کنار گذاشتن تعارفات و لزوم استیلای ضوابط بر روابط هستیم.ضمن حفظ وحدت و همدلی ولی قاطعانه و با رعایت حقوق همه توده های مردمی که صاحب اصلی این کشور و انقلاب بوده و هستند، شایسته است برای این دوگانه  منفی و ویرانگر که با آن روبرو  هستیم ،چاره جویی شود.با توجه به اینکه ،حکایت این افراد همان حکایت استخوان در گلوست!!
اما ما موظف به زنده نگه داشتن این امید ناب و شیرین در میان تمام آزادگان و مستضعفان جهان و همچنین نسلهای بعدی خود هستیم .چه با استخوان و چه بی استخوان؟!

#

اشتراک این خبر در :