مراسلون – کتاب “ریزگردها (قاتل خاموش )درکلانشهر اهواز “،واردبازارکتاب شد.این کتاب بهمت مهندس خدیجه خاکجسته ودکترمهدی نورزاده وتنی چند ازمحققان حوزه زیست محیطی تالیف شده است .امیداست باگسترش اینگونه پژوهشهای زیست محیطی ،شاهددرمان اصولی پدیده گردوخاک دراستان باشیم .سایت خبری – تحلیلی مراسلون ازهمت این محققان درپرداخت علمی به مقولات زیست محیطی تشکروقدردانی دارد

#

اشتراک این خبر در :