پ

بسم الله الرحمن الرحیم
متاسفانه  ،امسال،بزرگترین گردهمایی مسلمانان  عالم برمحور عبودیت وتوحیدوقبله واحده باحوادث بسیارتلخ وفاجعه آمیزی همراه بود ،بسیاری ازخانواده های حجاج داغدارشدند وهمچنان برآمارتلفات افزوده می شود که دراین بین تعدادی ازحجاج خوزستانی نیز ازجمله متوفیان می باشند .بیشک اداره اینگونه مراسم عظیمی نیازمند تدبیر وبرنامه ریزی دقیق وگسترده دولت عربستان سعودی دارد وهرگونه کوتاهی ،منجربه حوادث تاسف باردراین تجمع عبادی ملیونی می شود .شورای مشترک فعالان عرب خوزستان درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص حوادث حج امسال واعلام سه روز عزای عمومی ازطرف ایشان ، این فاجعه غمناک را به تمام هموطنان ومردم شریف  خوزستان وخانواده های داغدار ،تسلیت عرض می نماید وازمسؤولان امر ومتولیان دروزارت خارجه وسازمان حج واوقاف ،درخواست پی گیری جدی وجلوگیری ازتکرار اینگونه حوادث درمراسم حج سالهای آتی رادارد

شورای مشترک فعالان عرب خوزستان

#

اشتراک این خبر در :