خرداد اندک اندک به آخرین روزهای خود نزدیک می شود. در تقویم سیاسی کشور ۲۸ خرداد سال جاری برابر است با آخرین مهلت استعفای مدیرانی است که سودای تکیه زدن بر کرسی سبز بهارستان رادرسرمی پرورانند. در کلانشهر اهواز به عنوان مرکز استان خوزستان، زمزمه ها در مورد استعفا بیش از همه دامن شهردار را گرفته است. صحبت هایی که کم کم از حد شنیده ها فراتر رفته و در جلسات رسمی شورا سخنگوی شورا  علنا خبر از استعفای قریب الوقوع سیدخلف موسوی، شهردار اهواز در روزهای آینده و آماده شدن وی برای ورود به انتخابات مجلس رامیدهد.
به جریان افتادن این روند بار دیگر فعالیت نهان و آشکار اعضا شورا، فعالین این حوزه و لابی های پنهان اجتماعی و قومی اهواز را برای تصمیم گیری درباره دوران بعدازسیدخلف رافعال کرده است.
در روزهای اخیر به کثرت در سایت ها و رسانه های اجتماعی و  درباره گزینه ها و مباحث پیرامون انتخاب شهردار سخن رفته است‌ که دراین میان باکناره گیری آقای عظیم شمخانی شانس آقایان حسین حیدری ومحمدصفری ازهمه بیشترباشد.بانگاهی به گذشته این افراد رابهتر میتوان شناخت جایی که حسین حیدری درهرانتصاب فرد عرب ، زبان به انتقاد باز می کند ودرسابقه خوددر مدیرکلی شهری وشوراها کارنامه قابل قبولی دررسیدگی به مناطق کم برخوردار وتوانمندسازی آنان ندارد ولی آقای صفری که چندبار سرپرستی شهرداری را باکمک اعضای عرب شورای سوم درپرونده  خوددارد حتی حاضرنشده است جهت تصدی مدیریت شهراهواز به صورت مستقیم و رودرو با اعضای عرب شورای چهارم صحبت کند وخواسته خویش راباواسطه برخی اشخاص مطرح کرده است. ولی نکته حائزاهمیت این است که در باتوجه به چنین گزینه هایی ،آرایش اعضای عرب قابل توجه است اعضایی که در دوسال اخیر علیرغم آنکه ازگروه الموحده بودند (بجزآقای کاظم سواری که ازلیست دیگری بود)باهم وفاق ویکپارچگی لازم را نداشتندکه این تشتت باعث عدم تحقق خواسته های عقبه اجتماعی آنهاگردید اینبارنیز به نظر میرسد که این دودستگی همچنان وجود داشته باشدتفرقی که تنها بازنده آن دروهله اول پشتوانه اجتماعی آنان درمناطق محروم دردسترسی به امکانات عمرانی و دروهله دوم نیروهای شاغل دربدنه شهرداری است.دراین میان نقش نیروهای الموحده درتقارب افکاراین دوطیف ، سیدمهدی آلبوشکه ، عاشور سواری پور وعلی ناصری از یک طرف وآقای ناجی سواری وخانم الباجی از طرف دیگر میتواند مهم وتعیین کننده باشد ومعادلات داخل شورا به نفع آنها تمام کندکه این امر بادور اندیشی وذکاوت و دوری ازهرگونه خوخواهی وبهانه جوییهای کودکانه قابل دسترسی است.

#

اشتراک این خبر در :