شادگان باجمعیتی بالغ بر۱۶۰هزازنفروپراکندگی جمعیت این شهرستان درشهروروستاهای اطراف ،یکی از مهمترین شهرهای استان وکشورازحیث وجودمنابع طبیعی وقابلیتهای منحصربفردانسانی ان میباشدشهرستانی که مردمانش درفرهنگ وادب وهنرهای دستی وسنتی اوازه ای دیرینه دارند،بانگاهی گذرا، ازمراکزفرهنگی وشکافهای موجودوپروژه های که باوجودمطالبات وپیگیریهای اعضای شورای ان منطقه نیمه تمام ودرانتظارتخصیص اعتباربرای پوشش این معضلات که ازاولویتهای حیاتی مردم ان منطقه است به صف ایستاده اند.
گذری به،تالاب ۴۰۰۰هزارهکتاری که ازمهمترین منابع تامین معیشتی مردم  شادگان  .وضامن حیات اهالی واحشام ویکی ازمهمترین نمادهاومظاهرطبیعی وتوریستی میباشد که بااعمال سیاست سدبندی دولت درمعرض  ته نشینی بوده که باین وجودحیات ابزیان که منبع درامد اهالی وهمچنین مایه خنکای میشان شیرده که عدم وجوداین منابع علایم حیاتی رادرمنطقه شبه معدوم وموردتهدیدجدی قرارمیدهد.واکنون فراترازین نابرخورداریها زبانه انقراض ونابودی شعله درجان شیرین نخلستان شادگان افروخته کاهش تعداد۴ ملیون نخل موجوددر شادگان به۳ملیون فقره نمودار هولناک وناامیدکننده ای است ،که باوجودشعارهای دولت درحفظ این نهال سنتی و تاریخی که ازقداست خاصی میان اهالی خوزستان وازبارزترین شاخصه های هویتی مردم استان است تاکنون هیچ اقدامی جدی درپیشگیری ازنسل روبه انقراض نخلستان شادگان صورت نگرفتهحتماان خرمای دستچین صادراتی که بعضی دولتمردان برسرسفره ها ومناسبات خاص وافطاریوسحرموجب شیرینی تلخ کامیها وزیبایی لحظات وپشت پای غذاهای مفصل انهاست ،برای انهابسیارارزشمنداست خرمایی اعلا ی بی رقیب که اگربرماندگاری ودوام ورونق ان دلسوزباشند، میبایست اعتباراتی جهت ایجاد عمارت ابرسانی وحمایت خادمان نخلستانهای شادگان بنمایند.احداث بازارچه مخصوص محصولات نخلستانی تسهیل درامرصادرات این محصول وتقدیم سموم وامکانات صنعتی لازم برای رشدوباروری محصول ،وفرهنگ ترغیب اهالی به کاشت وپرورش این محصول ازمهمترین واجباتیست که مطمئنادولت وقت ازانهاغافل نیست.انواع رطب .حبابوک،جمری،دیری،افزون برلیف ،وسعف وسایه سار قامت چشم نواز نخل ،که امام علی ،ع،درموردش فرموداگرزمینی برای نخل نباشدانرابرپشتم خواهم کاشتایا ان خرمای عزیزولذیذ، عزیزتر، ازهزینه ایست که برای بقای نسل واستمتاع ازثمره اش اختصاص داده میشود؟؟یااینکه خداعزیزخرماعزیز؟بهرحال این مثل بی مناسبت باموضوع درتاریخ گنجانده نشده امیدواریم که ، اولا اهالی محترم، اعضای شورا،جهادکشاورزی، فرمانداری واستانداری  نسبت به رفع این معضل دررشداقتصادی فرهنگی شهرستان شادگان زرخیز وولایتمداراقدام کنند

#

اشتراک این خبر در :