نماینده مردم خوزستان درمجلس خبرگان دردیداری که بااعضاء شورای مشترک فعالان عرب داشتند بااشاره براینکه ،عدالت ازماموریتهای اصلی اسلام وبویژه مکتب اهل بیت (ع)است برلزوم اجرای آن درقبال تمامی قشرها وقومیتها تاکید کردند .ایشان بابیان اینکه  نباید تبعیض قائل شد ،بخش مهم عدالت رارفع محرومیت وفقروتبعیض دانستند .آیت کعبی درادامه توسعه رابعنوان فرایندی قلمداد کردند که همگان ازآن سود می برنند درحالی که ازخودتبعیض نیز،همگان متضررمی شونند . استاد برجسته حوزه های علمیه قم واهواز بابیان اینکه قومیت عرب خوزستان نه تنهافرصتی مهم برای سازندگی استان است بلکه درحوزه بین الملل وگفتمان انقلاب اسلامی نیز حرف برای گفتن دارد وحضور این مردم دردفاع مقدس وصیانت ازحرم ائمه گواه روشن نجابت آنان است .همچنین نماینده مردم خوزستان درمجلس خبرگان به پی گیریها درحوزه استخدامها ورفع بیکاری اشاره کردند وآمادگی خودرا برای همکاری باشورای مشترک فعالان عرب  درقالب کمیته پی گیری روند استخدامها بیان داشتند درپایان ایشان ضمن تحسین شکل گیری شورای مشترک فعالان عرب برای اهتمام دلسوزانه  به دغدغه های مردم ،توصیه فرمودند که درجهت بهبود امورتشکیل کارگروههای مطالعاتی ،توانمندسازی نخبگان وترویج روحیه تعاون اجتماعی مورداهتمام قرارگیرد.
درابتدای این دیدار ،اعضای شورای مشترک فعالان عرب ،ازروند تشکیل این شورا ،فعالیتها صورت گرفته ومطالبات موردپی گیری، گزارش کاملی  ارائه دادند.

#

اشتراک این خبر در :