یادداشت آقای عبدالله سلامی

آفرین به عدنان مجدم

در هنر بصری عکاسی ، عوامل سازنده ثبت صامت یک لحظه ی ماندنی از تحرک محیط در زمان ، به چند عامل مهم بستگی دارد .
ذهن فعال و نوع نگاه زیبا شناسانه ی “استتیک” ، عکاس عامل عمده و تعیین کننده در خلق یک اثر جذاب و ماندنی است
اما عوامل جنبی و کمکی مانند
موقعیت و جایگاه ، سوژه در زمان و مکان
نور
زاویه سوژه نسبت به موقعیت عکاس
ساکن و یا متحرک بودن سوژه
کمپوزیسون و ترکیب عوامل سازنده سوژه
رابطه و هضم عناصر بی جان و جاندار تشکیل دهنده سوژه
کار فنی و تکنیکی عکاس را می توان نام برد .

کارون_karoun_unkعدنان مجدم

کارون_karoun_unkعدنان مجدم

#

اشتراک این خبر در :