شیبان – مراسلون :درجریان حرکت اجتماع اززندگی بدوی به مدنیت ومهاجرت مردم ازروستابه شهرزندگی حاشیه نشینی و افزایش جمعیت یکجانشین، عامل ایجادفاصله طبقاتی  اجتماعی بین شهرنشینان وکمبودفرصت های شغلی شده است .پیدایش این پدیده باعث شده تافعالان اجتماعی به فکرپرکردن این فاصله بیفتند، ودرحدامکان محرومیت زدایی کنند.یکی ازاین فعالیت ها تشکیل موسسات خیریه است.شهرشیبان هم ازاین آسیب دورنمانده است ، وافرادوخانواده فقیروبی بضاعت بسیاری دارد.این آسیب باعث شدعده ای ازخیرین وروشنفکران رابه تشکیل موسسات خیریه وادارد.
یکی ازاین موسسات فعال، موسسه خیریه امام حسن مجتبی (ع) است.مدتی پیش به دعوت یکی ازدوستان  بنام مهندس جاسم زبیدی که جلسه اعضادرخانه ی اوتشکیل شده بودرفتم وازنزدیک باهداف وبرنامه های این موسسه آشنا شدم .ابتداتوفیق حمیداوی ازفعالان وموسسین به شرح تاریخچه مختصری ازموسسه وفعالیت واهدافش پرداخت.
حمیداوی گفت:ازسال ۸۳ عده ای ازدوستان به فکرتشکیل این موسسه افتادند.ابتدابه صورت غیررسمی فعالیت می کردیم ،وازسال ۸۸ اقدامات لازم جهت ثبت رسمی موسسه آغازشد، که به لطف خدابعدازطی تشریفات قانونی به ثبت رسید.وی افزودابتداکمک هاتوسط اعضابه خانه های نیازمندان می رسید.امابعداروش های جدیدی ابداع شدتاحیثیت وآبروی این نیازمندان محفوظ بماند.
مهندس ابراهیم نیسی ازدیگرفعالان وموسسان این موسسه نیزبیان کرد:درحدود۱۲۰ خانواده شیبانی تحت پوشش موسسه هستند و حدود ۳۰ در انتظار تحقیق و تاییداند، که حدود ۲۰۰ نفر دانش آموز در مقاطع مختلف و دانشجو ،که درحدوامکان کمک های لازم به دست نیازمندان می رساند.نیسی خاطرنشان کرد: کمک ها اعم ازنقدی وکالاهای موردنیازبه وسیله اشخاص خیرتامیین می شود.درپایان فرم های عضویت درموسسه بین حاضران توزیع شد.وجلسه باختم صلوات به پایان رسید.
حال که ماه رمضان درپیش است این موسسه به یاری همه نیازدارد، تاوظیفه دینی وانسانی خودمان به جاآوریم ومرهمی برزخم این عزیزان بگذاریم ودرپیشگاه خداوپیامبرواهل بیت روسفیدشویم که ازماعمل خواستندنه شعار.خدای عزوجل فرموده :ان الانسان لفی خسرالاالذین آمنواوعملوا الصالحات ان شالله ازاهل عمل باشیم.ضمنا موسسه شماره ی حساب بانکی داردودفترش درخیابان ۳روبروی تاکسی سرویس شعیبی مستقر می باشد

#

اشتراک این خبر در :