بازگشت به حافظه دوره های مختلف انتخاباتی مشخص می شود که مناطق محروم و کم برخوردار همواره بعنوان سوژه دلالان انتخاباتی مورد توجه قرار می گیرد.

کوت عبدالله برغم بهره مندی از طیف وسیعی از نخبگان و فعالان نیز از این قاعده مستثنی نیست و خواسته یا ناخواسته به وجه المعامله عوامل رای جمع کن تبدیل شده یا میشود. صرفنظر از مرحله اول انتخابات مجلس دهم که اکثریت آراء آن شهرستان رنگ و بوی کوتی بخود گرفت، بده بستانهای پشت پرده گویای آن است که در این مرحله فعالیت برخی فعالان سمت و سویی متعارض با منافع مردم بخود گرفته است.

بر اساس محکمه فارغ از آیین دادرسی و بی نیاز به هرگونه سند و استناد آن فعالان، منقود دیروز که او را عامل نابسامانیهای کوت عبدالله  معرفی میکردند، امروز او را مبری از هر خطاء و تنها نجات دهنده کوت و کوتیان معرفی و عرضه میکنند.

بعبارتی مذموم را در یک طرفت العین به ممدوح خود تبدیل کردند.

بحکم فعالیت رسانه ای و بمنظور ابقای حداقلی از مفهوم حرمت، راقم این سطور تا این لحظه مبلغ،  معرف، کاسه داغ تر از آش یا وامدار هیچکدام از کاندیداهای موجود نبوده و نخواهم بود اما چنین ورودهایی را برای تذکر به برخی دوستان لازم میدانم.

لازم است یادآوری کنم که شعاع دایره زمان برای همه ما کوتاهتر از آن است که نتوان بازیگردانهای انتفاعی را شناخت.

روی این سخن ابدا با آنانی که مسیر انتفاعی خود را برگزیده اند نیست، سخن با جوانان پاک طینت است، نگذارید کوت عبدالله بار دیگر ملعبه و بازیچه کسانی شود که در گذشته به آن رحم نکردند.

کلام واضح و شفاف است و بتدریج و با شیب ملایمشیب ملایم به سمت روشنتر شدن خواهد رفت.

 

▫علی عبدالخانی

▫۲۲ فروردین۱۳۹۵

#

اشتراک این خبر در :