جهاد كشاورزي استان خوزستان يكي از زيباترين ساختمانهاي شهر را دارد. اين ساختمان مجهز به كليه تكنولوژي هاي روز دنيا مي باشد ولي متأسفانه افكار و روش هاي اداره ی آن هنوز به شكل همان ساختمان قديمی اجرا مي شوند. جهاد كشاورزي استان خوزستان با توجه به اينكه بسياري از كاركنان آن از سن بازنشستگي آنها چند سالي گذشته است, ولي همچنان به كار خود ادامه مي دهند. اين سازمان با كمبود نيرو مواجه شده است ولي تا كنون اقدام به استخدام نيروي جديد و تازه نفس و جوان جهت بكار گيري آنها و استفاده از افكار جديد و تزريق خون تازه به اين سازمان نميكنند. نا گفته نماند كه اين سازمان در مواردي مانند مهندسين ناظر از جوانان جوياي كار با مدرك تحصيلي مهندسي كشاورزي كليه گرايشها اقدام به جذب نيرو مي كند كه در حقيقت جذب نيرو نيست فقط براي كار كشيدن از اين جوانان مي باشد. و پس از تحقيقات و گفتگو هايي كه با چند نفر از اين جوانان داشتم خواستار توضيحي درباره چگونگي كار آنها و حقوق و مزاياي آنها شدم . و برداشتي كه از گفته هاي آنها برداشتم اين بود كه اغلب اين جوانان را طي يك در خواست اشتغال به جهاد كشاورزي شهرستان خود و پس از تأييد جهاد كشاورزي استان به كار گرفته شده و طي يك قرارداد مابين شش الي ده ماهه انها را به خدمت جهاد كشاورزي با عنوانهاي مختلف به كار ميگيرند. و اغلب افرادي كه بكار گرفته مي شوند به عنوان مهندسين ناظر مي باشند ولي مشكل كار در مفاد قرارداد است نه بكار گيري انها .!!! مفاد قرارداد اين گونه است که:نيروي جذب شده روزانه مانند كليه كاركنان سازمان حضور داشته باشد ولي هيچ گونه اضافه كاري براي آنها حساب نمي شود . دوم اينكه اين مهندس به خدمت گرفته شده هيچ گونه بيمه يا سابقه كاري برايشان حساب نمي شود.و سوم اينكه حقوق آنها به طور كامل در مفاد قرارداد بنا به مدت قرارداد بر حسب چند ماه ذكر مي شود و هر شش ماه يك بار حقوق خود را دريافت ميكند. با وضع گراني موجود عملاً به هيچ كاري نمي خورد، زيرا آنها حقوقي بسيار ناچيز دريافت مي كنند,./ در ادامه بنده چند سؤال كوتاه از آقاي چنگلوائي رئيس جهاد كشاورزي استان خوزستان در اين باره مطرح مي كنم !؟ سازمان جهاد كشاورزي اگر نياز به نيرو دارد چرا طي يك آزمون استخدامي شروع به جذب نيروي نمي كند؟ چرا پرسنل شما اغلباً از سن بازنشستگي شان چند سالي گذشته اما باز هم هنوز به كار خود ادامه مي دهند,؟؟ کما اینکه سالانه چند صد دانشجوي كشاورزي از دانشگاه هاي كشاورزي استان خوزستان فارغ التحصيل مي شوند؟ چرا از نيروهاي تازه نفس جهت رشد و بهبود وضعيت استان از لحاظ كشاورزي استفاده نمي كنيد؟؟ يا با توجه به پيشرفت تكنولوژي و عصر ارتباطات در عرصه كشاورزي جهت پيشرفت استان اقدامي نميكنيد ؟! با توجه به اينكه بيشتر كاركنان شما حتي قادر به استخدام كامپيوتر در كوچكترين و ساده ترين كارها نيستند؟ آيا براي مديري آگاه و توانا مانند شما اين اقدامات كوتاهي در كارها و يا مديريت خود در سازماني به اين بزرگي نيست؟

نویسنده: هادي بيت سياح

#

اشتراک این خبر در :