دردنياي امروزي ، ديگربسیاراندکند نظامهاوسیستم های اجتماعی که تغییروتحسین وتبدیل وضعیت رادرانقلاب وساختارشکنی وبنای نظم جدیدجستجو می کنند چراکه هم هزینه های چنین روندی بالاست وهم اینکه تراکم بالای تجارب بشری پس از۲۱قرن تولید فکر، چنین امری راقابل توجیه نمی سازد.امروزه ، خوداصلاحی نظامهای اجتماعی ، بهترین ومنطقی ترین راهبردبشمارمی آید که طی آن کارکرد نخبگان، رسانه ها،وکیلان مردم ونهادهای مدنی تجلی بیشتری دارد وکارگزاراجرایی بهره وری مدیریتی خودرا درهمراهی بااین طیفها می بیند وسعی می کند قبل ازتورم آسیب، بادرنظرداشت هشدارها ، اقدام به پیشگیری کند درجوامع توسعه نیافته معمولا سیکل معیوبی حادث می شود که روند خوداصلاحی رابتاخیرمی اندازد وبعبارتی سه حالت محتمل وجوددارد که مانع شکل گیری یک فرایند نتیجه بخش وطبیعی می شوددرحالت اول، ارتباطی فی مابین نهادهاي واسط وکارگزاران اجرایی وجود ندارد بعبارتی فضایی ازبی تفاو تی ،بی نیازی  وعدم حساسیت دوطرفه حاکم است که معمولا این وضعیت درنظامهاي بشدت مستبد جاری می باشد  . در حالت دوم، طیفهای واسط مانند رسانه ها، نمایندگان ونخبگان ونهادهای مدنی ،دچارضعف کارکردی هستند وعملا تبدیل به دنباله وضع موجود وتاییدکننده آن می شوندکه نتیجه آن ،آسایش خاطر کارگزار ناکارامد است.درحالت سوم، حلقه های واسط ازکارآمدی خوب ویا نسبی برخوردارند اماروند شکل گیری طبقه اجرایی بشکلی ناسالم طی شده است ومدیریت رابطه ای اعتنائى به نقدها وتلنگرها ندارد دراین وضعیت، کمترین امر آن است که مقوله ای مانند توسعه دچارسکته می شود ویاس عمومی حاکم می شود.
حال اگربخواهیم محلی وتطبیقی بحث کنیم وضعیت استان خوزستان چگونه است؟ بنظرمی رسد ترکیبی ازوضعیت دوم وسوم حاکم باشد بعبارتی دیگر ،رسانه هادراستان همچنان تاحرفه ای شدن فاصله دارند ؛وابستگی ریالی، آنها راکم اثروحتی دنباله رو ساخته است، نخبگان، سازمان نیافته اند وارتباط آنان باتوده ها اندک است ازطرفی نمايندگان  توده ها ضعیف وناکارمدندو مدیریت اجرایی رابطه ای ونقدناپذیر،وضعیت راپیچیده تر کرده است .اصلاح این روند نیاز به حرفه ای شدن رسانه ها، سازمان یافتگی نخبگان، بهبودروندانتخاب نمايندگان وجانشینی مدیریت اجرایی علمی وکارشناسی است در این حالت است که فرایندخوداصلاحی دروضعیت خاص استان ، سامان خواهدگرفت بهرحال زمانی باید برسد که اقتصاداستان شکوفا شودوازحالت نیمه تعطیلی خارج شود،ظرفیتهای کشاورزی استان جدی گرفته شود؛سلامتی مردم دراولویت قرارگیرد ،مقوله ریزگردها ریشه ای درمان شود،تبعیض اجتماعی برطرف شود ،وضعیت ته جدولی آموزش وپرورش استان ،بهبود یابدوبسیاری اتفاقات خوب دیگر،که لازم است تحقق یابد اما واقعیت انست تمام اینها  به تغییراین وضعیت خاص ، منوط شده است .

#

اشتراک این خبر در :