اکثر کنشگران جامعه در استان خوزستان تصور می کردند که اقدامات قلدر مآبانه و بعضا استبدادی آقای مقتدایی استاندار سابق استان در عدم بکارگیری نیروهای نخبه عرب و به حاشیه راندن آنها، عامل اصلی برکناری آن شخص بوده و تصور آن می رفت که استاندار بومی جدید در تعامل با این امر رویکرد وعملکردی کاملا متفاوت در پیش خواهد گرفت .اما متاسفانه عملکرد آقای شریعتی به ویژه در انتصابهای اخیر در همان راستا و به همان منوال سابق صورت می گیرد .
ادامه تبعیض در عدم بکارگیری نیروهای نخبه عرب در راس هرم مدیریتهای استان این ذهنیت را بوجود می آورد که این اقدامات ناشی از سلیقه های افراد نمی باشد بلکه ساختارمند جلوه می نماید .
قطعا این قبیل رفتارها خوشایند جامعه نخواهد بودوبرخلاف منویات رهبری می باشد که در برهه ی اخیر از تشدید گسل های قومیتی در کشور ، مسؤلان را بر حضر داشته اند .
اما نکته ای که نگارنده این سطور را به اندیشه وتعحب وحیرت وا دارد ، درماندگی کنشگران و فعالان جامعه ی عرب است ، به نحوی که این فعالان سیاسی یا به عبارتی فعالان اتتخاباتی ! هیچ استراتژی یا راهکاری برای مواجهه با این پدیده نیافته اند .كنشگراني که همیشه تلاشهایشان نافرجام بوده و در سطح استان کمترین میزان تاثیر گذاری را داشته اند و فقط در هنگام انتخابات با بیشترین جنب وجوش برای جمع آوری آراء برای اصلاح طلبان فعالیت می نمایند .
به نظر می رسد که فعالیتهای موسمی وفصلی این کنشگران برای مشارکت در تصمیم گیری وتصمیم سازی به بن بست رسیده است و به ناچار باید به دنبال راهکارهای اساسی برای فعالیت خود باشند زیرا دوستان اصلاح طلب همچون اصولگرايان انحصار طلب هیچ تمایلی برای مشارکت نخبگان این قومیت ندارند ودست برداشتن از فعالیت سیاسی و قهرسیاسی یا عزلت نیروهای فعال حداقل برای حفظ کرامت انسانی ارزشمندتر جلوه می نماید.
با توجه به این شرایط ضروری است که باید دنبال جایگزین مناسب همچون یک تشکل قانونی مستقل از جریانهای اصولگرا و اصلاح طلب بود ، تشکلی که خواسته های عمومی شهروندان عرب را مطرح نماید و جایگزین فعالیتهای موسمی وانتخاباتی گردد تا با ایجاد ارتباط گسترده با شهروندان و مذاکرات منطقی و مستدل با پایتخت نشینان شاهد تغییرات ملموس و مشارکت واقعی این قومیت همیشه وفادار به انقلاب در مدیریت استان و توسعه آن باشیم .این مهم با وجود رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی شهروندان دور از دسترس نخواهد بود

#

اشتراک این خبر در :