درباره كمبودها و مشكلات فلاحية (شادگان)گوينده هاي زيادي گفته هاي متعددي گفته اند، هر كسي اندك احساسي و حساسيتي نسبت به اين شهر داشته باشد و مجالي براي عقده گشايي و اظهار نظر بيابد و نيز سرسوزن ذوقي و حوصله اي داشته باشد نمي تواند از معضلاتي كه گريبانگير اين شهر محروم هستند بگذرد و از آنها چشم پوشي كند. فلاحية (شادگان) دهها سال است كه مطالبه گري همچون شوراي شهري مقتدر نياز داشت كه با تشكيل يك تيم منسجم و كاربلد در شهر و مديريت آن تیم بتواند فلاحية (شادگان) را از اين سير قهقرايي نجات دهد و آن را از اين وضعيت ايستا و دل مرده خارج نمايد. شورايي كه بتواند شرح نياز مجاب كننده اي از كمبودهاي مختلف شهر به مسئولان ذيربط ارائه دهد و با درايت و كياست نارسايي ها را ترسیم كند و با جلب حمايت اكثريت مردم شهر براي تحقق مطالبات اقدام نمايد.
در چنين اوضاع و احوالي شوراي شهر فلاحية (شادگان) وظيفه اي سنگين و حياتي پيدا کرده است. اين شورا بايد به تنهايي و يك تنه نبود مديريت يكپارچه شهري و خلاء مطالبه گري را پر كند و دست تنها و بي يار و ياور در بسياري اوقات حتي به وظايفي فراتر از حيطه ماموريت و شرح مسئوليت هایش بپردازد. اما متاسفانه نه تنها هيچكس به شورا،اين ركن حساس مديريت شهري كمكي نمي كند بلكه دخالتهاي فراقانوني، مخرب و غير كارشناسانه نماينده اهواز كه با دخالتها و اغراض شخصي ممزوج است كار طبيعي شورا و عملكرد آن را مختل كرده است، شورايي كه با هزار سلام و صلوات يك سال رياست لطيفه حسيني خواهر سيد شريف كه اين شورا را به ستادي براي اين نماينده در آورده بود جان سالم به در برد اين روزها گرفتار دخالتهاي فراقانوني آقاي حسيني شده است. اين دخالتها و يا جلوگيري از اجراي مصوبات به اشكال مختلف اتفاق افتاده است كه به شكل موجز به آنها مي پردازيم:

۱. جلوگيري از تاييد مصوبات از طريق تاثير بر معاونت عمراني استانداري. پس از اينكه خانم لطيفه حسيني نتوانست رياست شوراي شهر فلاحية (شادگان )را در سال دوم از آن خود كند از هيچ سنگ اندازي در راه اين شورا بوسيله برادرش دريغ نكرد، از جمله تلاش براي تاييد نشدن حكم سرپرست سابق شهرداري و تحميل گزينه خود بعنوان شهردار كه پس از هشت ماه بدليل ناكارآمدي استيضاح و عزل شد.

۲. حمايت هاي بي دليل و غير قانوني و ناموجه سيد شريف حسيني از عضو سلب عضويت شده شوراي فلاحية ( شادگان) يكي از مشكلاتي است كه اين روزها شوراي اسلامي اين شهر با آن روبرو است. اين عضو كه در بسياري از جلسات شورا شركت نكرده بود و عملا به آراء و اعتماد مردم بي حرمتي كرده بود، در حدود سه ماه پيش توسط شوراي حل اختلاف استان سلب عضويت شده بود. اما در كمال ناباوري و به دلايل اصرار خواهرش (لطيفه حسيني) مورد حمايت نماينده اهواز قرار گرفته و نماينده با فشار به مسئولين اجرايي استان از ابلاغ حكم سلب عضويت وي جلوگيري مي كند.

اين دخالتهاي متعدد و ويرانگر كه فقط و فقط بدليل ارضاي حس انتقامجويي در حمايت از خواهرش انجام مي شود نتيجه اي جز ايجاد بحران در شهر محروم و توسعه نيافته فلاحية (شادگان )نخواهد داشت دخالتهايي كه بدلايل ضعف نماينده فلاحية (شادگان) انجام مي پذيرد.
عدم تمكين به حكم شوراي حل اختلاف استان في حد ذاته يك تخلف آشكار محسوب مي شود كه اين شخص با تكيه بر سوابق تشكيلاتي خود به راحتي اين تخلف را انجام مي دهد و از نيرومند شدن ساختار شورا با الحاق عضو على البدل جلوگيري مي كند.
اين شرح مختصر از دخالتها و سنگ اندازي ها بمنظور روشنگري و اطلاع رساني به مردم عزيز شهرهاي اهواز، كارون، باوي، حميديه و فلاحية(شادگان) انجام مي شود تا از كم و كيف اوضاع اين نماينده مطلع شوند و در جريان امور قرار بگيرند.

#

اشتراک این خبر در :