پس از ۶ ماه پیگیری های مستمر موسسه ریحانه بهداشت گلدشت افتتاح شد

مراسلون مهدی باوی_

مرکز بهداشت منطقه گلدشت پس ۳۰سال انتظار ساکنین که با همت و پیگیری موسسه ریحانه و با حضور نمایندگان مجلس؛مسئولین استانی؛مردم عامه و اعضای این موسسه افتتاح شد.

#

اشتراک این خبر در :