مراسم روز جهانی تالابها با شعار تالاب ها برای کاهش بلاهای طبیعی برگزار شد.

مراسلون_کبری باوی
این مراسم با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نماینده سازمان ملل در ایران و برخی سفرای کشورهای اروپایی و منطقه در گیت بوستان اهواز برگزار شد.

نکته قابل تامل در این همایش در خواست تشکل های فعال محیط زیست خوزستان از مسولان حاضر در جلسه و خانم ابتکار بود که طی بیانیه توسط کبری باوی از فعالان محیط زیست اهواز در مراسم خوانده شد:

 

۱. تاسیس یک پژوهشکده مستقل ملی وفراملی برای مطالعه وپژوهش های علمی تالاب جهت کاهش ریسک های آسیب پذیر و رشدجوامع انسانی وتوسعه باظرفیت های محیط زیستی برای حفظ تالاب شادگان و پژوهش های کاربردی صورت گیرند
۲. بغیرازبرگزاری روزجهانی تالاب همایش پژوهشی علمی وبین المللی هرساله دراستان خوزستان وشهرستان شادگان باهمکاری دانشگاهها و نهادهای مردمی برگزار می باشد
۳. ازتوسعه زیرساخت های که به نام مردم وبدون توجه به خدمات شهرستان شادگان برای مردم ومنطقه اجرا می شود مخالفیم و باید روند توسعه زیرساخت های بسیارضروری همراستای حفاظت ازاکوسیستم تالاب صورت گیرد.

۴.دولت بایدتوجه خاص به تالاب داشته باشد.
۵. ازسازمان های بین المللی وکشورهای اروپایی بعنوان نهادهای بین المللی که توانایی همکاری وانتقال تجربیات علمی وکاربردی درجهت بهسازی اکوسیستم تخریب شده شادگان دارند درخواست داریم تادبیرخانه همکاری مشترک باایران ایجادوبافراهم نمودن زیرساخت های علمی وتدوین چهارچوب وفرایندهمکاری اقدامات شایسته برای نجات تالاب شادگان صورت گیرد.
۶. الودگی های مستمرتالاب توسط شرکت های صنعتی که بشکل مستقیم وغیرمستقیم تالاب راتحت تاثیر قرارداده وان رابه نابودی می کشاند مخالفیم وازقوه قضائیه ودولت وسازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی ازدولت خواستاریم ضمن بررسی وتحقیق؛ برخوردقانونی اثرگزاربعمل اورند.
۷.ازکشورهای اروپایی ونهادهای بین المللی سازمان ملل درخواست داریم تالاب رابعنوان نمادصلح ودوستی وهمکاری های فرهنگی قراردهدتاروابط مشترک فرهنگی کشورهای آسیایی واروپایی درراستای حفاظت ازتالاب بیشترتوسعه یابد.
۸.علاوه برتالاب شادگان تالاب هورالعظیم که با مشکل کمبوداب و مشکلات زیست محیطی دست وپنجه نرم می کند. مورد توجه مسولین قرارگرفته و جهت کاهش مشکلات این تالاب برنامه ها در دستور کار قرار گیرد .

#

اشتراک این خبر در :