خوزستان امروزازیک سودرهنگامه یک دوران گذار اصلاحی وازجانب دیگردر آستانه یک تغییر ژرف وگسترده درمحیط ملی وفراملی به سرمی برد .که بی تردید چنین موقعیتی برای جامعه ما هم از استعداد تهدید زایی وهم از قابلیت فرصت زایی برخورداراست،برای ورودبه فردایی امن تر ضرورتا ازهم اکنون می بایدهم آینده شناسی کرد وهم آینده سازی را در دستور کار قرارداد.
باید واقع بینانه پذیرفت که رشد وعدم توسعه متوازن دراستان در حوزه های مختلف تحولات بنیادینی را دامن زاده است،که به طورقطع مبانی امنیت ملی رابه مبارزه فراخوانده است ،لذا ضرورتا برای مواجه منطقی باپدیده های جدید اجتماعی وامنیتی باید درک وتحلیل مشخصی ازانان ارایه نمود.
درشرایط پیچده وحساس دوران گذار اصلاحی می بایست به طراحی یک جامعه امن ومتوازن پرداخت واستعداد ایفای نقش درمیان بازی تمایزها وکثرت ها رابه دست اورد .بایدچهره جدید تهدیدها را درک نمودوبه اقتضای طبیعت وماهیت هریک به طراحی راهکارها وسازکارها اندیشید.
دریک نگاه کلی درشرایط حاکم جامعه کنونی خوزستان،جامعه تصمیم سازوتدبیرپردازما نیازمند ارایه تعریفی مشخص ازاهداف ،منافع،مصالح،ارزش ها ،هنجارها ،آسیب پذیری،تهدیدات ،اولویتها،فوریتها، محدودیتهاومقدورات ودرپرتوان ترسیم وتدوین سند توسعه استان واصلاح ساختارها وکارکردهای خوداست.

#

اشتراک این خبر در :