استان خوزستان يكي از استانهاي كليدي كشور از نظر ژئوپلتيكي واقتصادي به حساب مي ايد .اين استان به علت همسايگي با كشور عراق كه كانون بحران در خاورميانه قلمداد مي شود وهمچنين همجواري اين استان با كشورهاي حاشيه خليج فارس كه به نوعي داراي سياستي هماهنگ در برابر ايران هستند وبعلت وابستگي اين كشورها به ايالات متحده أمريكا همواره ودر مقاطع مختلف باجمهوري اسلامي تنش داشته اند .وبا عنايت به اينكه جمعيت مطلق مرزنشينان اين استان از عربهاي خوزستان هستند وبعلت امتداد زباني وقومي باكشورها مذكوربا توجه به بحران هاي جاري در منطقه امكان تأثير پذيري از تبليغات يكسويه اين كشورها دور از انتظار نيست .اين تأثير پذيري زماني تشديد مي شود كه ميزان فقر،بيكاري،تبعيض ونابرابري وعدم توسعه يافتگي اقتصادي نيز أضافه گردد .متاسفانه فرايند توسعه ومحروميت زدائي در اين مناطق نسبت به ساير مناطق بسيار حركت كندواندكي راطي دودهه گذشته به خود ديده است وهمچنان اهنگ پست رفت را در ان شاهد هستيم .از ديد نگاه ژئواستراتژيك در چنين شرايطي مي طلبد دولت وكارگزاران ان در استان اولويت خود را صرف شناسايي نقاط بحران زا وأعمال سياستهاي رفع تبعيض ونابرابري ومحروميت زدائي نمايند در اين راستا مهمترين اولويت دولت بكارگيري نيروهاي شايسته عرب در قالب گروههاي معين دركارگروهاي مشورتي در موضوعات مختلف سياسي واجتماعي وتقويت احزاب ودسته جات مردم نهاد عربي است وهيچ خوف وأبائي از گروههاي فشار محلي وطرفداران تئوري توطئه كه همواره فعالان عرب را با انواع اتهامات نوازش نموده اندنداشته باشد وهمچنين در مشاركت نخبگان وشايستگان اين مردم در پستهاي حساس سياسي واقتصادي حسب وعدهاي رئيس جمهوروتاكيد ايشان به استاندار جديد درهيأت دولت كوتاهي نكند .كه اگر اين فرايند ادامه پيدا كند اولين متضرر آن شخص رئيس جمهور در انتخابات ٩٦خواهد بود ومهمتر از ان ريشه دار شدن اين مشكلات كه در وهله اول اجتماعي ومحلي به نظر مي ايندودر صورت ادامه به سياسي وامنيتي تبديل خواهند شد وعامل أصلي ان ،كارگزاران محلي خواهند بود. دلسوزان انقلاب ونظام از روحانيت معزز و نهادهاي امنيتي وفعالان عرب واتاق فكر استان خوزستان طي سه سال گذشته با إرسال گزارشهاي مختلف وانعقاد جلسه با وزراء ومسئولين امر ، تذكرات متعددي در اين خصوص داده اند كه متأسفانه تا به امروز هيچگونه توجه اَي به اين هشدارها وآمار وارقام از استخدامها ،مديريتهاي ايلي،نسبت نزديك به يك درصدي شوراي اداري استان وغيبت شايستگان عرب وهمچنين محروميت غير قابل قبول مناطق عرب نشين ومهاجرت ابهام اميز ازنقاط مختلف كشوربه استان علي رغم محروميت اين خطه ،مشكلات زيست محيطي،انتقال اب كارون به فلات مركزي و…نشده است وبلعكس شاهد انباشت مشكلات ومعضلات هستيم با امدن استاندار جديد اميد مي رفت ومي رود كه از ميزان اين ناهنجاري هاي مديريتي كاسته شود روح اميد به اينده اي درخور اين مردم شكل گيرد اما حسب الظاهر قرار است درب برهمان پاشنه بچرخد كه اميدوارم چنين نباشد وكارگزار جديد دولت دراقدامات وانتصابات اتي ،همگرايي رادردرون استان تقويت نمايد در اين صورت كما في السابق فعالان سياسي واجتماعي عرب در كنار دولت تدبير واميد با عزمي دوچندان خواهند ايستاد وحمايت بي منت خود را نثار كار گزاران محلي ان خواهند كرد.در پايان بايد اين نكته را أضافه كرد مشكل امروز قوميتهاي ايراني بويژه عربهاي ايران رفع نابرابري وتبعيض ومحروميت زدائي وتقسيم فرصتها وامكانات بطور عادلانه است ولاغير وحفظ ثبات ،امنيت وتوسعه در مناطق قومي منوط ب مراعات اين فاكتورها مى باشد
شديدزاده

#

اشتراک این خبر در :