خبرگزاری موج_به تعریف سازمان بهزیستی کشور عنوان سـرپرست خانوار به یکی از اعضای خانوار که در خانواده با این مسئولیت شناخته می شود اطلاق می شود. درصورتی که اعضای خانوار قادر به تعیین سرپرست خود نباشند، مسن ترین عضو خانوار به عنوان سرپرست خانوارشناخته می شود زنان بیوه ، زنان مطلقـه ، همسران مردان معتاد ، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار ، همسران مردان مهاجر ، همسران مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند، زنان خودسرپرست ، دختران خودسرپرست ، همسران مردان ازکارافتاده و سالمند در گروه زنان سرپرست خانوار تعریف می شوند.در خوزستان با توجه به شرایط اقلیمی،برخی از زنان سرپرست خانوار مجبور به دست فروشی در بدترین اوضاع ممکن و نبود امنیت و بهداشت به امرار معاش خانواده ی خود مشغول اند.

عکاس: عدنان مجدم
#

اشتراک این خبر در :