در سال بهمن ۵۸ تازه استخدام شده بودم .روز پنجشنبه ای بود .مدیرکل آب و برق خوزستان از روستای محل خدمتم بازدید کردند .در آن روز از ۲۵ مدرسه روستایی که بازدید کرده بود فقط من در محل کارم بودم.با تعجب پرسید که چطور از بین همه معلمان روستایی من حاضر بودم.گفتم برای اصلاح موی بچه ها و ورسیدگی به سایر امور بهداشتی ، بنجشنبه ها  می آیم.جوان ها، آن روزها، معمولا کفش کتانی چینی ته سبز،شلوار برزنتی،امریکایی،وپیراهن کتانی چینی می پوشیدند.من هم این لیاس هارا  باضافه پالتوی سپا هی دانشم تنم بود.وقتی که دیدند به وضعیت بهداشتی بچه ها رسیده بودم وحتی سرویس های بچه هارا خودم درست کرده بودم اولین سئول او از من این بودکه آیا مارکسیست هستی؟ببینید دیدگاه یک مدیر کل از یک معلم که فقط وظیفه اش را انجام داده،چه بود؟.مدیر کل بعدی نیز همچنین بود وقتی از دانش اموزان ودبیران در برابر زور گویی او دفاع می کردم .

 

More

۲ of 106

احمدعامري ابواحلام: ما به ازای هر ۲۰۰۰دانش اموز یک دانش اموز نخبه یا به اصطلاح تیز هوش داریم.گیریم ما یک ملیون دانش اموز سوم راهنمایی داشته باشیم.طبق تعریف باید ۵۰۰ نخبه در سطح کشور باید داشته باشیم.خوب ما در اهواز ۴ مدرسه تیز هوشان داریم جمعا ۵۰۰ نفر گرفته اند ومعادل ان هم بعنوان نمونه دولتی .تقربیا در اهواز ۱۰۰۰ نفراز بقیه جدا شدند ودر مدارس خاص قرار داده شدن .حساب کنید در تمام این مملکت چقدر دانش اموز را به این عنوان جدا کردن واین عمل اقایان باعث چه اسیب های برای هر دو گروه از بچه های ما شده.مشکل از کارشناسان موجود در ادارات ووزارتخانه

More

۲ of 106

احمدعامري ابواحلام: ما به ازای هر ۲۰۰۰دانش اموز یک دانش اموز نخبه یا به اصطلاح تیز هوش داریم.گیریم ما یک ملیون دانش اموز سوم راهنمایی داشته باشیم.طبق تعریف باید ۵۰۰ نخبه در سطح کشور باید داشته باشیم.خوب ما در اهواز ۴ مدرسه تیز هوشان داریم جمعا ۵۰۰ نفر گرفته اند ومعادل ان هم بعنوان نمونه دولتی .تقربیا در اهواز ۱۰۰۰ نفراز بقیه جدا شدند ودر مدارس خاص قرار داده شدن .حساب کنید در تمام این مملکت چقدر دانش اموز را به این عنوان جدا کردن واین عمل اقایان باعث چه اسیب های برای هر دو گروه از بچه های ما شده.مشکل از کارشناسان موجود در ادارات ووزارتخانه

#

اشتراک این خبر در :