بله مردمی که بی سر و صدا با یک مانع که به دلیل نشست جاده جان خود را از دست دادند و این داستان جاده قلعه چنعان به کانتکس است .برآمدگی که به واسطه نشست این جاده بوجود آمده چندین بار سبب حادثه شده و جان چند جوان ناکام را گرفته است. در آخرین حادثه یک نوجوان قربانی این دست انداز وسط جاده شد.
نوجوانی که به دلیل فقر و فلاکت مجبور به کار می شود ، او با سه چرخه سبزی را به در خانه ها می برد و عصرها دست مزد زحمت خود را تسلیم مادر نابینا خود می کند. و دریکی از روزها گرفتار این برآمدگی جاده می شود ، تعادل موتور بهم می خورد و با واژگون شدن آن ، پسر سبزی فروش با سرعت به آسفالت گرم برخورد می کند و همان جا جان می دهد ، در کنار آن دست انداز خون خوار که بی صدا و ساکت جان چندین جوان را گرفته بود .دست اندازی که با کمترین هزینه می شد آن را از بین برد چندین سال است که سبب ریختن خون ها و خسارت ها شده است ، دست اندازی که وسعت آن از دو متر مربع تجاوز نمی کرد، چشم دل مادر نابینا که با وجود فرزند نان آور روشن بود را خاموش کرد.
چه بی سر و صدا می میرند بینوایان حاشیه شهر و گاهی قاتل آنها یک مانع کوچک است که با بی مسئولیتی و بی توجه ی بعضی مسئولین وسط جاده رها شده و جاده ی که با هزینه ناچیزی قابل ترمیم است حادثه های به قیمت جان چندین انسان بی گناه می سازد.این حکایت جاده های خروجی قلعه چنعان به کانتکس و درویشیه است ، جاده های که فقط در سال جاری به سبب دست اندازی و تاریکی دو جوان را به کام مرگ کشاندند و حادثه های بسیاری با خسارت های مالی را رقم زدند.
واین داستان مرگ ادامه خواهد داشت اگر همچنان با اهمال از طرف دهیاری و نمایندگان مردم در شورا اسلامی قلعه چنعان مواجه شود و آیا قربانی بعدی چه کسی خواهد بود ، و آیا بازهم مقصر اصلی یک دست انداز خواهد بود.

#

اشتراک این خبر در :