یکی ازموضوعات حائزاهمیت درساختارجامعه اهوازی نقش زن و ارج نهادن به توانمندیهای بالقوه اودر تجلی تکامل جامعه اهوازیست.

معضلی که قامت برومنداین استان بواسطه شکافهاو نارساییهایی که این قشرتکامل دهنده ازآن رنج میبرد،خم گشته و فریاد دادخواهیش تاکنون راه بجایی نبرده است.

متاسفانه باوجودهمه شعارهای مددکارانه وانسان دوستانه ای که نماد گفتمان جامعه مدنی درپاسداشت حقوق شیرزنان اهوازی ازتریبونهای مسئولین در بوق وکرنا گوش فلک رابه بهانه دفاع از حقوق شرعی و مدنی و قانونی زن کر کرده در واقع ازاین پروسه استفاده ابزاری جهت بازاریابی وسیاهی لشکروتاثیرگذاری برای خردجمعی در مواضع مصلحتی است،که خود نوعی دونشماری به قدرت خیزش و اعتراض زن اهوازی درمطالبه بحقوق حقه اوست

زن عرب اهوازی که نمادعفت وپاکدامنی وایثاروشهیدپروری ،و گذشت وصبراست،درهمه عرصه ها هماره پشتیبان حیثیت وابروی وطن وخانواده بوده وباکمترین امکانات توانسته درصحنه های اجتماعی فرهنگی وسیاسی نقشی زیبنده و مورد تحسین ازیک زن متعهد که با الگوبرداری ازبرجسته ترین شخصیتهای دینی ومذهبی درهمه صحنه حضورداشته ارائه دهد.
یکی ازمهمترین علل عدم اهتمام واهمال توانمندیهای این عنصر انسانی که در نقش دخترخواهر همسر ومادر مایه مباهات جامعه اهوازی بوده ،عدم داشتن تشکلی فمینسمی ویانماینده ای شایسته که قدرت وشجاعت وبینش سیاسی وهمچنین اگاهی به نیازها وداشتن قدرت انعکاس ومطالبه به نیازهای مشروع زن عرب اهوازیست،
تربیت نسلهای آینده تحت شرایط معشیتی سخت وهمپایی مردان درفرازونشیب زندگی جان به لب همیشه بسته این سنگ صبورجامعه رسانده ،وبدون شک وجود زبانی گویا وصدایی رسا دراین برهه حساس جهت دادرسی کارشناسانه باتعهد وپیگیری مجدانه مسئولیتی است ،که بر چهره های برگزیده ونافذزن عرب اهوازی که یقناً بسیارند، زنانی که سابقه حضوردرجولانگاه رقابت سیاسی واجتماعی داشته ودر الونک بعضی تنگ نظریها وتبعیضها تشنه روزنه ای برای آفرینش تغییری تاریخی دردیدگاه اجتماعی ازجایگاه زن اهوازی هستند،لذابر استانداری محترم نمایندگان دلسوز و کلیه عوامل واجب است در گزینش چهره ای مردم اشنا و سخنور واگاه بمسائل ونیازهای روز زن باپشتوانه اگاهی قانونی وپشتکارعمل بعنوان نماینده شایسته حقوق زن اهوازی،حماسه ای انسانی دینی و ملی جهت دفاع ازکرامت وجایگاه زن اهوازی همتا بادیگر طبقات کشورودر چارچوب قانون اسلامی و قران کریم بیافرینند

سدخان?

#

اشتراک این خبر در :