*ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺸﻦ ﺁﯾﯿﻨﯽ ﮔﺮﮔﯿﻌﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ازﺑرﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﯾﯿﻨﯽ ‏«ﮔﺮﮔﯿﻌﺎﻥ ‏» ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ۱۰
ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ داد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺸﻦ ﺁﯾﯿﻨﯽ ﮔﺮﮔﯿﻌﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﯾﯿﻨﯽ ‏«ﮔﺮﮔﯿﻌﺎﻥ ‏» ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ۱۰ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺐﻣﯿﻼﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ‏( ﻉ ‏) ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺁﻝﮐﺜﯿﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﭘﯽ، ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﯾﯿﻨﯽ ‏«ﮔﺮﮔﯿﻌﺎﻥ ‏» ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻭﻻﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡﺣﺴﻦ ‏( ﻉ ‏) ﺍﺳﺖ، ﺩﺭﺳﺎﻋﺖ ۲۲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ

*طبق هماهنگی های انجام شده، اهالی منطقه شبیشه شهر شیبان جشن گرگیعان خود را از خیابانی با نام “دعبل خزاعی” آغاز و تا خیابان ملافاضل سکرانی ادامه می دهند

*پوسترهای تبلیغاتی در شهر شوش نیز در سطح شهر نصب شدند.

IMG-20150629-WA0196 IMG-20150629-WA0228 IMG-20150629-WA0230 IMG-20150629-WA0231مجموعه بانوان گرگیعان شیبان امشب آغاز به ساخت فانوس های گرگیعان می کنند.

#

اشتراک این خبر در :