همزمان با فرارسیدن سی وهفتمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ،گروهها ،نهادها ،طیفها واحزاب مختلف اقدام به صدور بیانیه وپیامهای تبریک ودعوت مردم به حضوردرراهپیمایی ۲۲بهمن امسال کردند دراین زمینه ،شورای مشترک فعالان عرب استان خوزستان نیز بیانیه ای منتشرکردکه متن کامل آن که دراخیارسایت مراسلون قرارگرفته است  بشرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحيم
سالگردپيروزى انقلاب اسلامى ،يادآور حماسه بزرگ ملت ايران به رهبرى عارف فرزانه وفقيه عالى قدر،امام خمينى (ره)مى باشد ؛حماسه اى كه درجهت عزتمندى  مستضعفان وپابرهنگان و اسقاط  ارباب جور وطاغوتيان ،هزاران شهيد راتقديم كرد وباشعار استقلال ،آزادى ،جمهورى اسلامى ،الگوى نوينى ازمردم سالارى وتحكيم اراده ملت را ارائه نمود .
اينك كه درآستانه سى وهفتمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى قرار داريم ،نظام جمهورى اسلامى ايران ازفرازونشيبهاى فراوانى عبور كرده است وباتدبيروحكمت ،بسيارى ازنقص ها برطرف شده است ودرسايه ساختارقويم نظام اسلامى ،تفكيك قوا،آزادى بيان وقانونمدارى ،روندرفع آسيبها وپيشرفت كشوربخوبى درحال طى شدن مى باشدواميدآن  مى رودکه بعدموفقیت درمذاکرات هسته ای ومرحله بعد ازبرجام وباحضورگسترده ملت ايران درتمام عرصه ها،روزبه روز شاهد رشد و ترقى فزونتر كشورباشيم.
براین اساس شوراى مشترك فعالان عرب استان خوزستان ضمن تبريك فرارسيدن سى وهفتمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى  ،تمامى احاد مردم  شريف  استان خوزستان اعم از قوميتها،طيفها واحزاب مختلف را به شركت فراگيردرراهپيمايى ٢٢بهمن دعوت مى نمايد تا نشان درخشان  ديگرى ازوحدت وهمبستگى وپشتيبانى ازنظام اسلامى به ثبت برسد

شوراى مشترك فعالان عرب استان خوزستان

#

اشتراک این خبر در :