مراسلون -اميد حلالی مدیرمسوول روزنامه راوی ملت اظهار داشت: با موافقت هیات محترم نظارت بر مطبوعات کشور، ترتیب انتشار  نشریه راوى ملت از هفته نامه به روزنامه تغییر پیدا کرد و با توجه به گستره سراسری راوی ملت، در آینده نزدیک این نشریه به شکل روزنامه سراسری منتشر و توزیع خواهد شد.

مدیر پایگاه خبری شوشان با تبریک روز خبرنگار به دست اندرکاران سپهر رسانه ای کشور افزود : خوزستان دارای ظرفیت ها و همچنین موضوعات و گرفتاری هایی ست که دیدن و پرداختن به هر دو کفه علاوه بر حالتی محلی جنبه ای ملی نیز دارند و ما تلاش خواهیم کرد در دوره جدید انتشار راوی ملت راوی این ظرفیت ها و منادی و مصور مشکلات برای دعوت و فراخوان جهت رفع آنها باشیم چرا که توسعه در پیوند با رسانه های هوشمند و اثر گذار است..بر این اعتقاد مسایل خوزستان ، جنوب و زاگرس را به شکل ویژه و با استفاده از نظرات نخبگان در کلان ملی دنبال خواهیم کرد و سعی می کنیم پیگیر و پژواک مطالبات خوزستان در مرکز باشیم.

همچنین ایشان اضافه کردند : فعلا با مشورت صاحبنظران و همکاران در تدارک و طراحی روال کار جهت انتشار روزانه هستیم و از همه علاقمندان درخواست داریم با انتقال ایده ها و نظرات خود در این مسیر مهم ما را یاری کنند.بعلاوه منشور حرفه ای و اخلاقی این روزنامه نیز در دست نگارش است که بر اساس آن عمل خواهد شد.

حلالي افزود:ح : فعلا با مشورت صاحبنظران و همکاران در تدارک و طراحی روال کار جهت انتشار روزانه هستیم و از همه علاقمندان درخواست داریم با انتقال ایده ها و نظرات خود در این مسیر مهم ما را یاری کنند.

شایان ذکر است که پیش از این دو نشریه کارون و روزان از نشریات محلی خوزستان به جرگه روزنامه های سراسری پیوسته بودند.

#

اشتراک این خبر در :