درپی تولید وانتشاریک بازی کامپیوتری باماهیت نژادپرستانه وتحت عنوان تفرقه انگیز “عرب زنی” واعتراض گسترده نخبگان وفعالان عرب خوزستان نسبت به این اقدام غیرفرهنگی ومخالف قانون  درعدم اهانت به اقوام ومذاهب ،نهادهای ذیربط پس ازشناسایی عاملان تولید وانتشار این بازی که عمدتا خارج ازاستان خوزستان سکونت داشتند نسبت به دستگبری وارجاع خاطیان به مراجع ذیصلاح اقدام کردند .این برخورد سریع ومناسب نهادهای نظارتی ،نقش مهمی درجلوگیری از تکرار اینگونه حرکات منافی وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیزاقوام داردوشایسته تقدیروتشکراست .

#

اشتراک این خبر در :