حـدث نـزاع مسـلح بیـن قبـیلـتیـن …
فسـقـطت إمـرأة الجـیران ضـحـیة دون ذنـب!!!

عنـدمـا رأی الــولـد أمـه و هـي قـتـیلة…

صــاح بـاکیــاً…

هـذا صـدر الـوالـده امّـزگـه الـرصـاص
هـایـه امـی الکـبـرتـنـا احـضـانـها

هـایـه کـعـبـه اتـفـض علـی الـوادم حـنـان
هـذا یـا مـوت الچـتـف ضـرعـانـها

امـی سـحـگـت ایـدمـن تـتـجـازه هـیـچ؟
و هـیـه چـانـت عـش مـحـنـه اغـصـانـها

یـمـا گـومـی الـچـیـلـه مـو ویـاچ اکـیـد
صـوچ تـفـگـتـهـم خـطـت نـیـشـانـها

یمـا اکیـداً جـاهـل و مـا فـرزنـاچ
و مـا درا الکـعبـه و هـدم جـدرانـها

انـتـی صـدرچ مـدرسـه ایـربـی الرضـیع
اشـلـون یزعـل من فـشـگ رضـعـانـها

یـمااذآن الفـجـر هـل شـد و اعـتـناچ
اشـتـاگ لـچـفـوفـچ جـلـد قـرآنـها

یمـا گومـی ویـای نـشـچـی من الزمـان
من ظـلم گـومـی و جهـل عـربانـها

یـمـا گـومـی ویای لـلـحـاکـم نـروح
الـیـا وکـت سـاکـت یـضـل وزّانـها

شـنهـی ذنـب الـوالـده ام گلب الحنیـن
تفرفر اگبالی و شـحـط بـمـچـانـها؟

یمـا دمـچ ذمّـه برگـاب الشـیـوخ
الیـهـتـز بـطـاری الـفـتـن فنـیانـها

یما ناس التـسـتـلذ بأچـل الحـرام
اتشــرع بوجـه البـطـل بیـبـانـها

تفـگـت التـکتـل بـری الشـایـلهـا عـار
و ذلـة شیـلـتهـا الـرمـت جیـرانـها

یـا حـسـافـه عـلـی الـعـرب شـیـمـتـهـا ویـن
خـل یـمـیـل عـلـی الـعـگـل مـیـزانـها
غـمـها دنـیـا الـخلّـت الـکدّش تـصـول
و نــزّعـت مـن الـسـبـوگ اعـنـانـهـا
عــادل الـصـخـراوی▪

#

اشتراک این خبر در :