تابناك :طی حکمی از سوی صاحب امتیاز سایت خبری تحلیلی تابناک، مهدی مکارمی بعنوان مدیرمسول سایت تابناک استان خوزستان منصوب شد.
در حکم امیرعلی امیری آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی بموجب این حکم بعنوان مدیرمسول سایت تابناک استان خوزستان منصوب می شوید.امیداست باتوجه به جایگاه مهم سایت تابناک در نظام اطلاع رسانی کشور، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
در این حکم بر ضرورت استفاده از نیروهای توانمند و حضور فعال در عرصه خبری و تحلیلی و سرعت، دقت و کیفیت در انتشار اخبار، تحلیل ها و گزارش های خبری تاکید شده است.
#

اشتراک این خبر در :