نه سمن ها ایشان را زیارت میکنند، نه کمیته مشورتی استاندار و نه فعالان دیگری از محیط زیست

ایکاش نمی آمد که منتی و شعاری دیگر، بر سرم احساس نمیکردم
ایکاش نمی آمد تا هزینه هلیکوپتری از استان، خرجش نمیشد
ایکاش نمی آمد تا وقت مدیرانمان، حداقل برای یک روز هدر نمیرفت و به کارهای کاملا روزانه و معمولی خود میرسیدند
ایکاش که حالا آمده، پیاده ببرندش به بروال، ببرندش به هورالعظیم، ببرندش به نیشکرهای سوخته، و ببرندش هر آنجا که شعار میدهد اوضاعش خوب است
ایکاش، برود پارکهای ساحلی راببیند، عرض کارون را وجب کند و تعرض به کارون را بفهمد

ایکاش سرما نخورده باشد و بوی کارون به مشامش برسد

ایکاش ملاثانی و دشت آزادگان و رامشیر را برود و با کشاورزان مناطق، زمینهای خشکش را قدم بزند

ایکاش، شکارهای غیرقانونی باندهای مخوف را شنیده باشد

ایکاش، و ایکاش و ایکاش

امیدوارم و منتظر ،،،، نمیخواهم حسرت یوزپلنگ و سگی را بر خوزستانی ببینم، ابتکار ما را نگذار سرکار

علیرضا عامری، نیمه شب نوزدهم خرداد

#

اشتراک این خبر در :