انجمن سینمای جوانان ایران ، دفتر اهواز، برنامه اكران فيلم خود را براي روز چهارشنبه ٢٨مهر بشكل ذيل ،اعلام كرد :
نمایش فیلم کوتاه :

عروسی قاسم”
کارگردان :فاطمه نجفی (اهواز)
زمان :۱۸ دقیقه

“بوی خاک”
کارگردان : ماجد نیسی (اهواز)
زمان : ۱۱ دقیقه
“پرگار”

کارگردان : عباد ادیب پور (اهواز)
زمان : ۱۱ دقیقه?

چهارشنبه ۲۸ مهر
ساعت : ۱۸

کانون فیلم انجمن سینمای جوانان خوزستان

#

اشتراک این خبر در :