خوزستان امروز مواجه با يك فاجعه زيست محيطى است با علم به تمام شاخصه هايى كه باعث اطلاق لفظ <فاجعه> مى گردد.
يعنى آب ،هوا و زمينهاى منطقه به نحو خطرناكى متأثر از مجموعه عوامل و متغيرات موجود، آسيب پذير گشته و در بسيارى نقاط حتى دچارآسيبهاى جدى و جبران ناپذير  شده اند.
شاهد احتضار تالابهاو نخيلات استان هستيم . كشاورزى،دامپرورى و صيادى بحالت نيمه فلج درآمده و پوشش گياهى بسرعت در حال ازبين رفتن است.

فرسايش خاك در زمينهاى مستعد كشاورزى و پديده تلخ و هولناك شورى رودخانه ها كه در حال نابودى طبيعت است و متأسفانه هر روز شاهد ازدياد آن هستيم و همچنين بحران ريزگردها يكى از پيامدهاى اين تخريبها و تغيير اقليم است. متأسفانه بايد پذيرفت بخش قابل توجهى از معضلات دهشتناك محيط زيست در خوزستان ناشى از دستكارى انسان در طبيعت و همچنين از عوارض ناخوشايند توسعه ناپايدار است.
توسعه ايى كه در استان و بويژه در پنجاه سال اخير صورت گرفته فقط با هدف استحصال بيشتر و بهره بردارى افزونتر و سريعتر ازمنابع و استعدادهاى استان خوزستان بوده و كمتر به ساير ابعاد توسعه و همچنين صيانت از همين منابع براى نسلهاى آينده پرداخته شده است.

اما انتقالهاى بى رويه و بعبارتى خودخواهانه آب كه بدون بررسى كارشناسانه و يا عدم اعتنا به نظركارشناسان از بالادست و سرچشمه رودخانه ها انجام گرفته و مى گيرد ،مهمترين و اصلى ترين عامل نابسامانى و گرفتاريهاى امروز ماست.

كاهش شديدمنابع آبى در اين اقليم خشك و گرم ،باعث ازبين رفتن تدريجى شاخصهاى حيات شده و وخامت امر بجايى رسيده كه گياه بومى و با استقامت زياد نخل نيز تاب  مقاومت را از دست داده و در چند روز گذشته شاهد تلف شدن  تعداد قابل توجهى آهوى زرد اين گونه نادر حيات وحش بوديم.،كه به طرز تأسف برانگيز و دردآورى قربانى كانالهاى انتقال آب كرخه شدند.

برخلاف آن چه اظهار ميشود انتقالها همچنان ادامه دارد و تلاشهاى صورت گرفته براى اقناع مسئولان وزارت نيرو در جهت توزيع عادلانه آب با حفظ حقوق طبيعى پايين دست رودخانه ها تاكنون با توفيق قابل ذكرى همراه نبوده است.

پيشنهاد بنده لزوم حمايت از گروههاى مردم نهاد و فعالان دلسوز در زمينه محيط زيست مى باشد تا براى مقابله با اين فاجعه گريز ناپذير آمادگى عمومى  حاصل گشته و  ضمن پرسشگرى وتبادل شفاف و واقعى اطلاعات، بعنوان حلقه ارتباطى مردم و مسئولين شاهد هماهنگى و همكارى بيشتر در جهت حل مشكلات باشيم و گرنه روند موجود آينده تاريكى را براى وضعيت محيط زيست در شاخه هاى مختلف انسانى،گياهى و جانورى خوزستان رقم خواهد زد.
بايد بپذيريم كه از مرحله بحران گذشته وبه مرز يك فاجعه زيست محيطى نزديك شده ايم!

       مسعود كنعانى- فعال اجتماعى و محيط زيست

#

اشتراک این خبر در :