حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در هفته سوم تیرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور ۶.۳ درصد کاهش یافت. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته سوم تیرماه، ۲۴ ميليارد و ۴۶۰ ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۶.۳ درصد كاهش نشان می دهد.
این میزان در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

براساس این گزارش، حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور نيز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه ۹۳) تا پایان هفته گذشته، با ۱۳ درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به ۲۵ ميليارد و ۹۵۰ ميليون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، ۲۱ ميليارد و ۹۲۰ ميليون مترمکعب گزارش شده؛ در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته به ميزان ۲۲ ميليارد و ۹۱۰ ميليون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، ۴.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. هم‌اکنون مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني ۴۸.۸ ميليارد مترمكعب گزارش شده که ۵۰ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پُر بوده است.

منبع :مهر

#

اشتراک این خبر در :